NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co to jest eWUŚ?

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiającycy natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy system eWUŚ dostarcza informacji o aktualnym stanie uprawnień?

Tak. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Jaki jest numer na infolinię NFZ

Telefony informacyjne w oddziałach Funduszu pod którymi można wyjaśnić wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ.

 • Dolnośląski: 71 79 79 199
 • Kujawsko-Pomorski: 52 32 52 700
 • Lubelski: 81 53 10 500, 81 19 488
 • Lubuski: 68 328 77 77
 • Łódzki: 42 275 49 41
 • Małopolski: 12 29 88 386
 • Mazowiecki: 22 582 84 42
 • Opolski: 77 40 20 176, 77 40 20 169
 • Podkarpacki: 17 86 04 003
 • Podlaski: 85 745 95 62
 • Pomorski: 58 32 18 635, 58 32 18 626
 • Śląski: 32 735 19 00
 • Świętokrzyski: 41 36 46 288
 • Warmińsko-Mazurski: 94 340 67 12, 800 133 773
 • Wielkopolski: 800 800 805
 • Zachodniopomorski: 91 46 45 045, 94 34 06 712

Czy każdy ze świadczeniodawców, który ma umowę z NFZ musi korzystać z sytemu eWUŚ?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawcy od 1 stycznia 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady weryfikacji prawa do świadczeń. Korzystanie z systemu eWUŚ jest zalecanym sposobem potwierdzania uprawnień pacjentów do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Czy mogę wypisać leki refundowane pacjentowi, który został zweryfikowany jako nieubezpieczony?

Brak potwierdzenia w eWUŚ prawa pacjenta do świadczeń nie jest to równoznaczne z brakiem ubezpieczenia. Jeżeli pacjent twierdzi, że uprawnienia posiada i okaże dokument je potwierdzający (tak jak dotychczas) lub złoży stosowne oświadczenie, powinien otrzymać receptę na leki refundowane.

Kto ma dostęp do usługi eWUŚ?

Z eWUŚ mogą korzystać świadczeniodawcy, którzy mają dostęp do internetu i uzyskali od NFZ upoważnienie do korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców

Czy mogę przyjąć pacjenta, któremu NFZ nie potwierdził w EWUŚ prawa do świadczeń?

Jeżeli pacjent przedstawi inny dokument potwierdzający jego uprawnienia lub złoży oświadczenie o ich posiadaniu - powinien zostać przyjęty. Pacjenta w stanie nagłym nalezy przyjąć zawsze, niezależnie od statusu uprawnień.

Czy NFZ zapłaci świadczeniodawcy za leczenie pacjenta, który w eWUŚ widnieje jako osoba nieupraw...

W przypadku, kiedy pacjent z "czerwonym ekranem" w systemie eWUŚ przedstawi świadczeniodawcy dokument potwierdzający prawo do świadczeń albo złoży stosowne oświadczenie, NFZ pokryje świadczeniodawcy koszty jego leczenia.

Dlaczego pacjent może widnieć w systemie eWUŚ jako nieuprawniony do świadczeń?

Przyczyn może byc wiele. Informacje o osobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez inne instytucje do bazy NFZ albo osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia. Wszystkie wątpliwości należy wyjaśnić u płatnika składek, np. pracodawcy.

Czy świadczeniodawca może odmówić przyjęcia dziecka w ramach umowy z NFZ jeśli nie posiadam pr...

Pdanie numeru PESEL jest niezbędnym warunkiem weryfikacji tożsamości i uprawnień pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej. Bez tego numeru świadczeniodawca nie otrzyma zapłaty za leczenie pacjenta, ponieważ nie będzie mógł sprawozdać udzielonego świadczenia do NFZ.W przypadku dziecka do 3 miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL należy podać PESEL opiekuna dziecka.

Należy pamiętać, że w przypadkach nagłych brak możliwości potwierdzenia uprawnień do świadczeń (m.in. brak numeru PESEL) nie może być powodem odesłania pacjenta!

POZOSTAŁE PYTANIA

Czy oświadczenie musi być składane codziennie w ramach hospitalizacji stacjonarnej czy wystarczy ...

-  oświadczenie działa na przyszłość i jest ważne do czasu jego zmiany/odwołania (w razie zajścia określonych okoliczności), z tym zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), świadczeniobiorca składa je każdorazowo przy ubieganiu się o udzielenie świadczenia tj. każdorazowo przy przyjęciu przez świadczeniodawcę (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradnię specjalistyczną czy szpital). W przypadku świadczeń trwających dłużej niż jeden dzień, oświadczenie powinno być złożone tylko raz;

- Narodowy Fundusz Zdrowia ani świadczeniodawca nie mają prawa żądania składania codziennych oświadczeń;

- nie jest konieczne, aby świadczeniobiorca w oświadczeniu deklarował daty określające okres, w jakim świadczeniobiorcy prawo to przysługuje.  Wskazanie w treści oświadczenia daty udzielenia świadczenia jest wymagane (zgodnie z instrukcją do oświadczenia) tylko i wyłącznie w przypadku gdy oświadczenie nie jest składane w dniu udzielania świadczenia tj. w sytuacjach przewidzianych w art. 50 ust. 11 i 12  ustawy o świadczeniach - w stanach nagłych lub w przypadku gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia w dniu uzyskania świadczenia;

-  nie ma odrębnego wzoru oświadczenia dla świadczeniobiorców przebywających w szpitalu. Obowiązujące wzory (wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składany przez  świadczeniobiorcę oraz wzór oświadczenia składany przez  przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego)  wypełniane są niezależnie od rodzaju świadczeń, jakie mają zostać  udzielone (wzory można znaleźć zarówno na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=031352,   jak i Narodowego Funduszu Zdrowia: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=2&artnr=5127.

Jeśli system eWUŚ nie potwierdzi uprawnienia pacjenta do świadczeń refundowanych, pacjent złoż...

Oświadczenia powinno być przechowywane u świadczeniodawcy i nie powinno być przesyłane do NFZ. Żeby rozliczyć świadczenie, w komunikatach sprawozdawczych XML przesyłanych do Funduszu, należy przekazać jedynie informację o oświadczeniu złożonym przez pacjenta.

Czy w przypadku hospitalizacji uprawnienia należy sprawdzać codziennie? Czy system sam będzie w p...

Jeżeli pacjent jest hospitalizowany, weryfikacja w systemie eWUŚ powinna być dokonywana w każdym dniu leczenia. W takim przypadku najlepszą opcją jest skorzystanie z oprogramowania z zalecaną przez NFZ opcją automatycznej, codziennej weryfikacji. Jeżeli weryfikacja w eWUŚ nie jest możliwa, pacjent może złożyć stosowne oświadczenie - jedno w czasie całej hospitalizacji (do ewentualnej zmiany uprawnień).

Dlaczego świadczeniodawca musi codziennie sprawdzić prawo do świadczeń hospitalizowanego i wprow...

Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dokument elektroniczny,potwierdzający prawo do świadczeń zawiera m.in informację o prawie do świadczeń według stanu na dzień sporządzenia dokumentu. Konieczne jest codzienne dokonywanie weryfikacji, tak aby dla każdego dnia trwania hospitalizacji, świadczeniodawca uzyskał gwarancję rozliczenia świadczenia, potwierdzonego w ten sposób (zgodnie z art. 50 ust. 15  pkt 1 Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy sfinansowania świadczenia opieki zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która uzyskała to świadczenie,  pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, jeżeli   w dniu udzielenia tego świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, prawo świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej.

Gdzie mogę znaleźć formularz wniosku dla świadczeniodawcy dotyczący przystąpienia do systemu e...

Formularz wniosku dla świadczeniodawców dostępny jest po zalogowaniu w Portalu Świadczeniodawcy, SZOI lub SNRL. Instrukcje jak otrzymać dostęp do eWUŚ znajdują się na stronie NFZ. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania oraz zakres odpowiedzialności podmiotów upoważnionych do dostępu do eWUŚ, a także zasady udzielania i odbierania upoważnień do korzystania z eWUŚ zawiera regulamin korzystania z usługi eWUŚ.

Gabinet rehabilitacyjny realizuje zabiegi w 10-cio dniowy cyklu. Uprawnienia pacjenta są sprawdzane...

Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dokument elektroniczny,potwierdzający prawo do świadczeń zawiera m.in informację o prawie do świadczeń według stanu na dzień sporządzenia dokumentu. Konieczne jest codzienne dokonywanie weryfikacji, tak aby dla każdego dnia trwania hospitalizacji, świadczeniodawca uzyskał gwarancję rozliczenia świadczenia, potwierdzonego w ten sposób (zgodnie z art. 50 ust. 15  pkt 1 Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy sfinansowania świadczenia opieki zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która uzyskała to świadczenie,  pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, jeżeli   w dniu udzielenia tego świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, prawo świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej.

CO ROBIMY Z OŚWIADCZENIAMI PACJENTÓW? CZY ZBIERAMY JE W PULACH TYGODNIOWYCH? MIESIĘCZNYCH?

Świadczeniodawca powinien przechowywać to oświadczenie, a przy rozliczaniu świadczeń jedynie zaznaczyć, że  dokumentem, który potwierdził prawo do świadczeń było oświadczenie świadczeniobiorcy. Rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2008 r. w  sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 801 z późn. zm), dokładnie wskazuje zakres danych przekazywanych w przypadku udzielenia świadczenia na podstawie oświadczenia oraz kody jakie należy wpisywać w komunikacie służącym do rozliczeń ( datę złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę oraz kod oświadczenia, określony w tabeli nr 8a załącznika nr 3 do rozporządzenia).

Dziecko nie zgłoszone do ubezpieczenia,czy na recepcie w miejscu uprawnienia muszę wpisać DN czy ...

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, przy wypisywaniu recepty należy m.n. wskazać przepis, na podstawie którego pacjentowi przysługuje uprawnienie (przez wpisanie odpowiedniego kodu uprawnień)  Jeżeli dziecko nie jest zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, korzysta ze świadczeń na podstawie art. 2 pkt 3 lit a i powinno być oznaczone na recepcie  DN. Szczególowe pytania dotyczące recept prosimy kierować do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

Co zrobić w sytuacji, kiedy eWUŚ nie działa? Jak się zarejestrować?

W takiej sytuacji można potwierdzić swoje prawo do świadczeń jednym z dokumentów poświadczajacych takie uprawnienia (np. legitymacja emeryta, zaświadczenie z zakłądu pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia), a w przypadku  braku takiego dokumentu - gdy pacjent wie, że prawo do świadczeń posiada - należy złożyć stosowne oświadczenie.

Dlaczego hasło do systemu eWUŚ trzeba zmieniać co 30 dni i tylko w portalu świadczeniodawcy?

W związku z tym, że w systemie eWUŚ udostępniane są dane osobowe przetwarzane przez NFZ, Fundusz musiał dostosować swoje rozwiązanie do wymogów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 (http://www.giodo.gov.pl/144/id_art/1002/j/pl/), w którym określono politykę bezpieczeństwa.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, hasło do systemu eWUŚ musi być zmienione w Portalu, na którym oparto system uwierzytelniania użytkowników.

W odniesieniu do hasła zawarty jest zapis: "W przypadku gdy do uwierzytelniania użytkowników używa się hasła, jego zmiana następuje nie rzadziej niż co 30 dni", dlatego po 30 dniach traci ono ważność.

Czy prywatna przychodnia, która nie posiada umowy z NFZ może uzyskać dostęp do eWUŚ w celu wery...

Jeżeli przychodnia nie ma kontraktu z NFZ, to niestety nie ma takiej możliwości. Dostęp do eWUŚ mogą mieć natomiast ci pracujący w niej lekarze, którzy zawarli odpowiednmie umowy z Funduszem.

Mam pytanie dotyczące zgłoszenia do eWUŚ jako nowy podmiot działający od stycznia 2013. Wniosek...

Nie ma takiego wymogu by świadczeniodawca przesyłał wymienione dokumenty do Oddziału NFZ. Dokumenty pozostają u świadczeniodawcy ( załączniki do regulaminu).

Czy posiadając kontrakt z NFZ na świadczenie usług stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ...

Każdy świadczeniodawca przed wykonaniem świadczenia powinien sprawdzić prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia. Jeżeli robi to   za pomocą systemu eWUS, wówczas kod autoryzacji potrzebny jest do rozliczeń z Funduszem. Prawo do świadczen może być też potwierdzone  na podstawie dotychczas stosowanych dokumentów lub na podstawie złożonego oświadczenia.

Dziś przy próbie sprawdzenia statusu pacjenta w EWUŚ, pojawił się komunikat 'Hasło wygasło'. ...

Obecnie hasła nie można zmienić na portalu eWUŚ tylko na portalu świadczeniodawcy w Oddziału NFZ z którym jest podpisane upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ. Docelowo zmian hasła będzie odbywać się w systemie eWUŚ ( trwają prace nad funkcją zmiany hasła w systemie eWUŚ)

Czy wystarczy 1 oświadczenie pacjenta dla całego cyklu zabiegów w przypadku fizjoterapii ambulato...

Na cykl zabiegów realizowany na podstawie jednego skierowania wystarczy jedno oświadczenie złożone przez pacjenta. Tak jak w przypadku każdego świadczenia, które realizowane jest dłużej niż jeden dzień, złożone oświadczenie obowiązuje do momentu przekazania przez pacjenta informacji o zmianie podstawy uprawnienia. 

Szczegółowe informacje na stronie NFZ.

Czy system ewuś nie może również służyć do weryfikacji uprawnień do uzyskania EKUZ? W dniu d...

1. Zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, zostały określone w następujących dokumentach:

 • Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 83/2010/DSŚ z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie okresu ważności EKUZ wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym,
 • Procedurze wydawania EKUZ nr 2005/03/BWM/EKUZ/6.0 z dnia 1 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami.

 2. W celu usprawnienia procesu wydawania EKUZ  w związku z wyjazdem turystycznym opracowane zostały, a następnie zaimplementowane w systemie informatycznym, zasady automatyzacji ww. procesu:

-  zmieniające algorytm weryfikacji uprawnień do świadczeń w celu ustalenia tytułu do ubezpieczenia

- ułatwiające pracę operatora poprzez wyświetlenie na ekranie wszystkich niezbędnych  danych

- wprowadzające wyświetlanie informacji dla operatora zgodnie z algorytmami przyporządkowania grupy osób do tytułów oraz daty obowiązywania zgodnej z grupą.

 3. Automatyzacją procesu wydawania EKUZ zostały objęte osoby ubezpieczone wnioskujące o kartę w związku z pobytem turystycznym, które mają w CWU status „ubezpieczony”, za wyjątkiem członków rodziny w stopniu pokrewieństwa - dziecko > 18 r.ż, którzy w celu uzyskania EKUZ zawsze muszą przedłożyć dokument potwierdzający kontynuację kształcenia.

W związku z wprowadzeniem wspomnianej powyżej automatyzacji w zakresie wydawania EKUZ osobom wyjeżdżającym na pobyt turystyczny , po weryfikacji zgodności danych zawartych we wniosku z danymi w CWU, OWNFZ ma do wyboru 3 opcje postępowania tj.:

a)      gdy dane na wniosku i w CWU są zgodne oraz wnioskodawca ma status „ubezpieczony” wydanie EKUZ będzie objęte procesem automatyzacji – system będzie sugerował do jakiej grupy przypisał daną osobę zgodnie z danymi zawartymi w CWU oraz okres na jaki może być wydana karta, zgodnie z okresami uprawnień wskazanymi w Procedurze.

 • OW NFZ może zmienić datę końcową in minus w przypadku, gdy okres uprawnień jest krótszy niż to system sugeruje, oraz in plus dla wybranych grup (renta/inne) pod warunkiem, iż wnioskodawca przedstawi dokument potwierdzający prawo do dłuższego okresu uprawnień.

b)             gdy dane na wniosku i w CWU są zgodne, ale wnioskodawca ma status inny niż „ubezpieczony” – OWNFZ wydający kartę zobowiązany jest dokonać weryfikacji załączonych dokumentów lub poinformować wnioskodawcę o konieczności ich dostarczenia, a następnie dokonać aktualizacji danych w CWU zgodnie z zarządzeniem nr 13/2004 Prezesa NFZ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia Centralnego Wykazu Ubezpieczonych i wydać kartę zgodnie z nowym statusem;

 • w przypadku gdy wniosek został złożony w OWNFZ, który nie jest właściwy, Oddział przekazuje wniosek oraz załączone dokumenty do OWNFZ właściwego w celu modyfikacji danych w CWU, oraz informuje o tym fakcie wnioskodawcę – datą początkową EKUZ będzie data złożenia wniosku w pierwszym OW;

c)             gdy dane na wniosku i w CWU są niezgodne, a wnioskodawca odmawia przedstawienia dokumentów potwierdzających stan faktyczny, Oddział Wojewódzki NFZ:

 • odmawia wydania EKUZ, gdy status wnioskodawcy w CWU jest „nieubezpieczony”;
 • wydaje EKUZ na okres 1 m-ca od dnia złożenia wniosku, gdy status w CWU jest inny niż „nieubezpieczony”, a następnie prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie ustalenia stanu faktycznego.

 4. Przy wydawaniu EKUZ weryfikowane są z danymi zawartymi w CWU dane osobowe wnioskodawcy, tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. osoba zatrudniona, członek rodziny, osoba pobierająca emeryturę/rentę).

5. Osoby wyjeżdżające w celu innym niż pobyt turystyczny nie podlegają zasadom automatyzacji i zobowiązane są do przedstawienia dokumentów przewidzianych w Procedurze tj. np. dokumentu przenośnego A1 potwierdzającego właściwość polskiego ustawodawstwa w trakcie wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA.

Proszę o informację dotyczącą eWUŚ, mianowicie: 1. Sprawdzam pacjenta (jest to dziecko) w eWU...

Zgodnie z art. 2. ust. 1 pkt 3 lit. a   ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo  wszyscy obywatele polscy do ukończenia osiemnastego roku życia. Nieubezpieczone dziecko, do ukończenia osiemnastego roku życia, ma takie samo prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jak dziecko objęte ubezpieczeniem (także w zakresie refundowania leków) - na recepcie należy wpisać kod DN.
Jednak w przypadku stwierdzenia, że  dziecko ubezpieczonych rodziców,  w systemie eWUŚ jest wykazywane jako nieubezpieczone  należy zwrócić uwagę rodzicom, że zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (...). Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Z kolei zgodnie z art. 193 pkt. 6 ustawy:  kto będąc ubezpieczonym, nie informuje podmiotu właściwego do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o okolicznościach powodujących konieczność zgłoszenia lub wyrejestrowania członka rodziny podlega karze grzywny.

Czy wystarczy 1 oświadczenie pacjenta dla całego cyklu zabiegów w przypadku fizjoterapii ambulato...

Oświadczenie jest ważne u danego świadczeniodawcy na wszystkie świadczenia rozpoczęte lub trwające w dniu składania oświadczenia.

Oddział dzienny psychiatryczny. Od pacjentów, którym w ewuś nie potwierdziło się ubezpieczenie...

Zgodnie z interpretacją przyjętą przez Ministra Zdrowia wystarczy jedno oświadczenie na jeden cały cykl zabiegowy, jeżeli jest wykonywany u jednego świadczeniodawcy. Nie można jednak podać daty na jakie składa się oświadczenie, z wyjątkiem oświadczenia składanego po udzieleniu świadczenia.

W jaki sposób poprawnie potwierdzić uprawnienie do świadczeń "Noworodka" zaraz po porodzie matki...

Zgodnie z art. 50 ust. 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.. 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.): "W przypadku dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie prawa do świadczeń dziecka   następuje na podstawie numeru PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego". Dopiero po uzyskaniu przez dziecko numeru PESEL należy zgłosić dziecko do ubezpieczenia zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy: " Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, (...). Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego."
Zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia -  oświadczenie działa na przyszłość i jest ważne do czasu jego zmiany/odwołania (w razie zajścia określonych okoliczności), z tym zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), świadczeniobiorca składa je każdorazowo przy ubieganiu się o udzielenie świadczenia tj. każdorazowo przy przyjęciu przez świadczeniodawcę (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradnię specjalistyczną czy szpital). W przypadku świadczeń trwających dłużej niż jeden dzień, oświadczenie powinno być złożone tylko raz;

Czy jest dozwolone, aby wszystkie dane zapisane na piktogramie opaski identyfikacyjne pacjenta były...

Pytanie nie dotyczy funkcjonowania systemu eWUS.

Jak mam sprawdzić uprawnienia pacjentowi NN lub pacjentowi, który nie jest w stanie podać nr PESE...

Komunikat służący do rozliczeń przewiduje możliwość sprawozdania świadczenia udzielonego pacjentowi NN.

Czy wymagane jest elektroniczne sprawozdawanie terminu ważności oświadczenia Pacjenta w przypadku...

Oświadczenie działa na przyszłość i jest ważne do czasu jego zmiany/odwołania (w razie zajścia określonych okoliczności), nie przewiduje się więc wskazywania terminu jego ważności. Należy postępować zgodnie z zasadą, iż oświadczenie składane jest każdorazowo przy przyjęciu, a w przypadku świadczeń trwających dłużej niż jeden dzień tylko w pierwszym dniu przyjęcia, nie codziennie.

Jak należy postępować w przypadku Pacjentów przywożonych np. z aresztu śledczego albo domów p...

Świadczenia osób aresztowanych są finansowane z budżetu państwa, w części pozostającej w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. Osoby te nie znajdują się w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych i ich nie dotyczy weryfikacja w systemie eWUŚ.  Natomiast w przypadku osób przebywających w domu opieki społecznej konieczne jest weryfikowanie ich uprawnień.

Co oznacza symbol DN?

Symbol DN występuje wyłącznie przy weryfikacji prawa do świadczeń opieki zdrowtnej dzieci i oznacza, iż dziecko ma prawo do świadczeń, ale nie zostało zgłoszone do ubezpeiczenia zdrowotnego, a więc  świadczenie będzie sfinansowane ze środków budżetu państwa. Jeżeli ubezpieczony zgłaszał dziecko jako członka rodziny powinien wyjaśnić tę sprawę we właściwym Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (okazując kopię poprawnie dokonanego zgłoszenia, którą powinien otrzymać od świadczeniodawcy).

Czy możecie Państwo podać podstawy prawne funkcjonowania systemu eWUŚ. W jakim zarządzeniu opi...

Funkcjonowanie systemu eWUŚ jest regulowane w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych do niego.  Usługa eWUŚ umożliwia wygnerowanie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy (3. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), sporządzonego, na podstawie numeru PESEL, przez Fundusz dla świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) z zapewnieniem integralności i poufności zawartych w nim danych oraz uwierzytelnieniem stron uprawnionych do przetwarzania tych danych). Warunki,jakie muszą spełniać świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, występujący do Funduszu o dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3, określa  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1500). POnadto na stronie internetowej NFZ znajduje się regulamin korzystania z eWUŚ, pod linkiem http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=1&artnr=5113&szukana=regulamin%2BeWU%A6 .Może Pan też skorzystać z informatorów , które m.in. można znaleźć na stronie internetowej NFZ. Ponadto, zgodnie z nowymi rozwiązaniami, może Pan do potwierdzania swoich praw do świadczeń korzystać z tych samych dokumentów, z których Pan korzywstał przed wprowadzeniem systemu eWUŚ.

Czy istnieje sposób, aby dowiedzieć się,jaki jest koszt każdego leku w Polsce?

Pytanie to nie dotyczy bazy eWUŚ, odpowiedź na nie może udzielić Departament Polityki Lekowej i Farmacji.

Pracuję w gabinecie prywatnym i mam indywidualną umowę z NFZ tylko na recepty, bez wizyt. Czy ka...

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami może Pani korzystać z systemu eWUŚ, ale może Pani także potwierdzić prawo do świadczeń świadczeniobiorcy na podstawie dokumentów, które były wykorzystywane do tego celu przed  1 stycznia 2013 r. tj. przed wejściem w życie rozwiązań dot. eWUŚ. Może być to np. legitymacja emeryta (razem z dokumentem potwierdzającym  tożsamość tej osoby (np. dowodem osobistym). Bez względu na sposób, potwierdzenie prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych jest obowiązkowe.

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem o zasady potwierdzania prawa do świadczeń w ramach systemu e-...

Jeżeli świadczeniobiorca złożył oświadczenie, to jest to zgodnie z art. 50 ust. 15  dla świadczeniodawcy gwarancja rozliczenia udzielonego mu świadczenia. Jeżeli świadczeniodawca zmarł, a Fundusz stwierdzi, że  rzeczywiście nie posiadał on prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, wówczas NFZ swoje roszczenia będzie kierował do spadkobierców osoby zmarłej; nie jest to jednak problem świadczeniodawcy.

Od 2 godzin system EWUŚ informuje mnie, że system został zablokowany na 15 minut. Kto i jak ma m...

Pytania na temat awarii należy zgłaszać bezpośrednio do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, gdyż tylko Fundusz w takich sytuacjach posiada w pełni aktualną informację.

Chciałam uzyskać informację jak wg wytycznych NFZ postąpić z pacjentem,który często korzysta ...

W przepisach nie określono terminu w jakim pacjent powinien wyjaśnić swoją sytuację. Świadczeniodawca za każdym razem, gdy świadczeniobiorca złozył oświadczenie, otrzyma zapłatę za wykonane świadczenie. W interesie pacjenta jest wyjasnienie jego sytuacji, gdyż może zostać obciążony kosztami świadczeń wykonanych na jego rzecz.

Czasem zdarza się sytuacja, że np. w poniedziałek jest pacjent, u którego wyświetla się inform...

Sytuacja ma miejsce w Państwa oprogramowaniu ( tu akurat jest to KS-SOMED), wobec powyższego proszę z taką uwagą skierować się do Państwa dostawcy oprogramowania z prośbą o wyjaśnienie przyczyny pojawiania się opisanego komunikatu. Kod choroby oraz podstawę ubezpieczenia należy wprowadzić w dniu udzielania świadczenia.

Jaki dokument uprawnia pacjenta przebywającego na oddziale Psychiatrycznym do rozliczenia z NFZ ( b...

W przypadku osób nieubezpieczonych mających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej  na podstawie odrębnych przepisów do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych istotnych ze względu na charakter choroby (w tym przypadku  na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm., dokumentem potwierdzającym to prawo jest zaświadczenie lekarskie.

Jako świadczeniodawca mam pytanie co powinni robić pacjenci jeżeli prowadzą jednoosobową dział...

Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie o świadczeniach prawo do świadczeń powstaje z chwilą  dokonanie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,  dla ustalenia prawa nieistotny jest  fakt opłacania składki (opóźnienie w płaceniu składek rodzi oczywiście konsekwencji finansowe, ale nie mające wpływu na prawo do świadczeń). W związku z powyższym taki pacjent powinien mieć status posiadającego prawo do świadczeń, co może oznaczać, iż problemem nie jest  Jedynie w przypadku osób ubezpieczających się dobrwolnie opóźnienie w opłaceniu składki powoduje utratę statusu ubezpieczonego.

e-WUŚ informuje mnie, że za kilka dni kończy się hasło dostępu, zbliża się weekend, nie będ...

Hasło może Pani  zmienić w każdej chwili – SZOI przyjmie zmianę hasła w dowolnym momencie.

Co zrobić z pacjentami którzy świadomie się nie ubezpieczają a twierdzą że są ubezpieczeni i...

Zgodnie z art. 50 ust. 3 pkt. 1, ust. 3 i 6  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.), dalej zwanej ustawą,  świadczeniobiorca  ubiegający się o udzielenie świadczenia jest zobowiązany potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia. Następnie świadczeniodawca sprawdza czy  prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy zostanie potwierdzone na podstawie dokumentu elektronicznego.W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej  na podstawie dokumentu elektronicznego  świadczeniobiorca może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                   
Jeżeli te warunki nie będą spełnione, wówczas można odmówić udzielenia świadczenia finansowanego ze środków publicznych.

Otrzymałem upoważnienie do eWUŚ poprzez SNRL nr 07-EL-2013-01-03-000289. W jaki sposób mogę log...

Wszelkie czynności dotycznące korzystania z systemu eWUŚ może Pan znaleźć na stronie NFZ. Proszę zapoznać się z informacją na stronie MOW NFZ: http://www.nfz-warszawa.pl/index/ewus/lekarz/kom_04012013

Czy może być pacjent ubezpieczony , a bez prawa do świadczeń zdrowotnych?

Nie, takiego przypadku nie może być. Zgodnie z istniejącymi przepisami każdy ubezpieczony ma równe prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, choć czasami dostęp do nich może okazać się w praktyce  ograniczony.

Czy można pobrać historię logowań do systemu ewuś? Jetem właścicielem NZOZ i straciłem dane ...

Wszelkie informacje na ten temat znajdzie Pan na stronie NFZ. Tokeny eWUŚ są widoczne w SZOI (str 167 instrukcji): http://www.nfz-warszawa.pl/download/szoi/PortalSZOI_inst_uzyt_swiadczeniodawca_28032013.pdf

Witam serdecznie. Powołując się na ROZPORZĄDZENIE M S W I A z dnia 29 IV 2004 r. w sprawie doku...

 Wszystkie informacje na ten temat znajdzie Pan na stronie Centrali NFZ (http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9) w dziale: Informacje dla producentów oprogramowania

Pacjentowi udzielane są świadczenia w ramach zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domo...

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej powinny być sprawozdawane w taki sam sposób, jak pozostałe rodzaje świadczeń. Sposób ustalania prawa do świadczeń nie jest w żaden sposób ograniczony - codzienne potwierdzenie w systemie eWUŚ, potwierdzenie prawa na podstawie okazanych przez pacjentów dokumentów, ewentualnie złożenie oświadczenia o posiadaniu prawa do świadczeń są równoważne. Należy jednak podkreślić, że sprawdzenie w systemie eWUŚ dotyczy potwierdzenia prawa do świadczeń wyłącznie w dniu dokonania stwierdzenia - w przypadku świadczeń trwających dłużej , niż jeden dzień, potwierdzanie prawa do świadczeń w systemie eWUŚ musi być dokonywane w każdym dniu udzielanego świadczenia. W przypadku potwierdzania prawa za pomocą dokumentów innych, niż elektroniczny (tj. potwierdzenie elektroniczne z systemu eWUŚ), dopuszczalne jest wskazanie jednego dokumentu uprawniającego do świadczeńw okresie dłuższym, niż jeden dzień.

Czy wymagane jest każdorazowe sprawdzanie uprawnień pacjentów w eWUŚ w przypadku: porad wyjazdow...

Każdorazowo świadczeniodawca zobowiązany jest do weryfikacji uprawnienia pacjenta .

Czy dokumentem potwierdzającym prawa do świadczeń, innym niż elektroniczny, może być okazanie ...

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 162 poz. 1027 z późn. zm.)  w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego) może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Jednym z takich dokumentów jest legitymacja emerycka.

NFZNFZNFZ