NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co to jest eWUŚ?

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiającycy natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy system eWUŚ dostarcza informacji o aktualnym stanie uprawnień?

Tak. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

W jaki sposób mogę potwierdzić swoje prawo do świadczeń?

Po 1 stycznia 2013 r. wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacja szkolną.

Co mam zrobić kiedy wiem, że jestem ubezpieczony, a eWUŚ nie potwierdza moich uprawnień?

Możesz potwierdzić swoje prawo do świadczeń za pomocą innych dokumentów lub złożyć stosowne oświadczenie.

Dlaczego muszę potwierdzić prawo do leczenia mojego dziecka? Przecież dzieci mają prawo do świa...

Konieczna jest weryfikacja uprawnień wszystkich osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej, także dzieci. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ. 
W przypadku, kiedy dziecko do 18 r.ż.jest członkiem rodziny osoby nieubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa. Tylko wtedy jednak, gdy dziecko jest obywatelem polskim.

Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

Członkami rodziny są:

 • rodzice i dziadkowie jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • małżonkowie;
 • dzieci, własne i przysposobione, wnuki, dzieci obce dla których ustanowiono opiekę albo w ramach rodziny zastępczej ­ do ukończenia przez nie 18 lat. Jeżeli kształcą się dalej, do ukończenia 26 lat. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

Członek rodziny uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dopiero po zgłoszeniu go  do ubezpieczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego

Urodziło mi się dziecko. Ile czasu mam na zgłoszenie go do ubezpieczenia.

Od 1 stycznia 2013 r. jeżeli jesteś osoba ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach Twojej rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzonego dziecka. Masz na to 7 dni od dnia jego narodzin. 
Pamiętaj, to Twój ustawowy obowiązek!

Zmieniłem pracę, czy osoby które zgłosiłem wcześniej są ubezpieczone?

Nie są. Jeżeli zostałeś wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego - Twoje dziecko także.
Pamiętaj. Kiedy zmieniasz pracodawcę, poinformuj nowego, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz ich zgłosiłeś.

Czy dziadek może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wnuka?

Tak, ale tylko wtedy, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie np. pracy na własny rachunek, ubezpieczenia dobrowolnego lub pracy wykonywanej z tytułu przepisów o koordynacji.

Jaki jest numer na infolinię NFZ

Telefony informacyjne w oddziałach Funduszu pod którymi można wyjaśnić wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ.

 • Dolnośląski: 71 79 79 199
 • Kujawsko-Pomorski: 52 32 52 700
 • Lubelski: 81 53 10 500, 81 19 488
 • Lubuski: 68 328 77 77
 • Łódzki: 42 275 49 41
 • Małopolski: 12 29 88 386
 • Mazowiecki: 22 582 84 42
 • Opolski: 77 40 20 176, 77 40 20 169
 • Podkarpacki: 17 86 04 003
 • Podlaski: 85 745 95 62
 • Pomorski: 58 32 18 635, 58 32 18 626
 • Śląski: 32 735 19 00
 • Świętokrzyski: 41 36 46 288
 • Warmińsko-Mazurski: 94 340 67 12, 800 133 773
 • Wielkopolski: 800 800 805
 • Zachodniopomorski: 91 46 45 045, 94 34 06 712

POZOSTAŁE PYTANIA

Czy mogę sprawdzić własne ubezpieczenie?

Tak, możesz sprawdzić prawo do ubezpieczenia w oddziale NFZ.

Jakie mogą być przyczyny dla których jestem nieubezpieczony?

Jeżeli w systemie eWUS jest informacja, że jest Pan nieubezpieczony, a uważa Pan, że jest objęty tym ubezpieczeniem, proszę pójść do płatnika składki (tj. podmiotu, który zgłosił Pana do ubezpieczenia i płaci  składkę na ubezpieczenie zdrowotne) i poprosić o wyjaśnienie sprawy. Może Pan się udać też do oddziału NFZ z  dokumentami potwierdzającymi Pana ubezpieczenie i tam wyjaśnić sprawę. Jeżeli nie jest Pan ubezpieczony może Pan zostać zgłoszony do ubezpieczenia np. jako członek rodziny, albo przez urząd pracy jako bezrobotny.

Kto może zgłosić dziecko do ubezpieczenia?

W zależności od sytuacji rodzinnej, do ubezpieczenia mogą zgłosić dziecko rodzice, dziadkowe, lub opiekunowie. Dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia przez oboje rodziców jednocześnie. Jeżeli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie np. pracy na własny rachunek, ubezpieczenia dobrowolnego lub pracy wykonywanej z tytułu przepisów o koordynacji, dziecko może być zgłoszone przez posiadających ubezpieczenie babcię albo dziadka.

Jakie dokumenty można przedstawić aby potwierdzić ubezpieczenie?

Aktualne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można potwierdzić okazując:

 • zgłoszenie  do ubezpieczenia;
 • zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń;
 • imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej – RMUA;
 • legitymację ubezpieczeniową;
 • legitymację rencisty/emeryta;
 • decyzję wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
 • dokument potwierdzający dodatkowe uprawnienia, np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę zakaźną (gruźlica, HIV);
 • inny dokument potwierdzający uprawnienia, np. odcinek renty lub emerytury;
 • Kartę Polaka – tylko w stanach nagłych!

Jeżeli pacjent wie, że ma prawo do świadczeń, a nie posiada przy sobie jednego z wyżej wymienionych dokumentów, może złożyć oświadczenie o posiadaniu uprawnień.

 

Kto ma dostęp do usługi eWUŚ?

Z eWUŚ mogą korzystać świadczeniodawcy, którzy mają dostęp do internetu i uzyskali od NFZ upoważnienie do korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców

Kiedy moje dziecko jest ubezpieczone?

Warunkiem koniecznym aby dziecko uzyskało prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego jest  jego zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli rodzic lub inna osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia nie dopełni tego obowiązku, dziecko nie ma prawa z tego tytułu. W każdym przypadku dziecko uzyska  jednak świadczenie opieki zdrowotnej, o ile jest obywatelem polskim.

Czy mam prawo do świadczeń, jeśli pracuję za granicą?

Jeżeli jesteś zatrudniony za granicą w jednym z krajów UE/EFTA, to na podstawie tzw. przepisów o koordynacji masz prawo tylko do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

Dlaczego pacjent może widnieć w systemie eWUŚ jako nieuprawniony do świadczeń?

Przyczyn może byc wiele. Informacje o osobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez inne instytucje do bazy NFZ albo osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia. Wszystkie wątpliwości należy wyjaśnić u płatnika składek, np. pracodawcy.

Jak mogę potwierdzić swoje prawo do świadczeń?

Jeżeli system EWUŚ wykazał, że nie masz prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,   a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić poprzez:

·       przedstawienie papierowego  dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń ( jak dotychczas) ,

Jeżeli wiesz, że spełniasz warunki do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym ( np. pracujesz, jesteś emerytem lub bezrobotnym albo członkiem rodziny ubezpieczonego) należy wyjaśnić kwestię prawidłowości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego u Twojego  płatnika składek  
(pracodawcy w przypadku osób zatrudnionych lub w ZUS albo KRUS, gdy jest emerytem lub rencistą).

W przypadku, gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z posiadania statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej upewnij się  czy zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia przez głównego ubezpieczonego.

Czy świadczeniodawca może odmówić przyjęcia dziecka w ramach umowy z NFZ jeśli nie posiadam pr...

Pdanie numeru PESEL jest niezbędnym warunkiem weryfikacji tożsamości i uprawnień pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej. Bez tego numeru świadczeniodawca nie otrzyma zapłaty za leczenie pacjenta, ponieważ nie będzie mógł sprawozdać udzielonego świadczenia do NFZ.W przypadku dziecka do 3 miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL należy podać PESEL opiekuna dziecka.

Należy pamiętać, że w przypadkach nagłych brak możliwości potwierdzenia uprawnień do świadczeń (m.in. brak numeru PESEL) nie może być powodem odesłania pacjenta!

Czy NFZ zapłaci za świadczenie udzielone dziecku do 18 r.ż. w sytuacji gdy nie zostało sprawdzo...

W przypadku świadczeń udzielanych w szkołach nie ma konieczności sprawdzania prawa do świadczeń każdorazowo przy udzielaniu świadczenia.

Co ma wpisać opiekun dziecka w wieku przedszkolnym na oświadczeniu, w miejscu przeznaczonym na rod...

Zawsze należy pamiętać o wpisaniu numeru PESEL dziecka. Jeżleli dziecko posiada paszport lub dowód biometryczny, to należy je wpisać na oświadczeniu. W przypadku braku dokumentu tożsamości dziecka, odpowiednie pola oświadczenia powinny pozostać niewypełnione.

W jaki sposób potwierdza się ubezpieczenie dziecka, które nie ma jeszcze legitymacji szkolnej (ni...

Jeżeli dziecko będące członkiem rodziny osoby ubezpieczonej nie posiada jeszcze dokumentu tożsamości, jego opiekun powinien złożyć stosowne oświadczenie, zgodnie z obowiązującym wzorem.

Czy jako pacjent mogę samodzielnie sprawdzić swój status ubezpieczenia przez internet? Czy mogę ...

W systemie eWUś Pacjent nie może samodzielnie sprawdzić swojego ubezpieczenia. W chwili obecnej sprawdzanie prawa do świadczeń jest możliwe jedynie przez uprawnionych do tego świadczeniodawców.

Dlaczego nie mogę sprawdzić w domu w eWUŚ czy jestem ubezpieczony?

Pacjent nie ma obecnie możliwości sprawdzania swojego prawa do świadczeń, ponieważ dostęp do informacji zawartych w bazie NFZ wymaga odpowiednich uprawnień. Dostęp do systemu eWUŚ mają jedynie świadczeniodawcy, którzy otrzymali odpowiednie upoważnienia od Funduszu.

Czy oświadczenie musi być składane codziennie w ramach hospitalizacji stacjonarnej czy wystarczy ...

-  oświadczenie działa na przyszłość i jest ważne do czasu jego zmiany/odwołania (w razie zajścia określonych okoliczności), z tym zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), świadczeniobiorca składa je każdorazowo przy ubieganiu się o udzielenie świadczenia tj. każdorazowo przy przyjęciu przez świadczeniodawcę (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradnię specjalistyczną czy szpital). W przypadku świadczeń trwających dłużej niż jeden dzień, oświadczenie powinno być złożone tylko raz;

- Narodowy Fundusz Zdrowia ani świadczeniodawca nie mają prawa żądania składania codziennych oświadczeń;

- nie jest konieczne, aby świadczeniobiorca w oświadczeniu deklarował daty określające okres, w jakim świadczeniobiorcy prawo to przysługuje.  Wskazanie w treści oświadczenia daty udzielenia świadczenia jest wymagane (zgodnie z instrukcją do oświadczenia) tylko i wyłącznie w przypadku gdy oświadczenie nie jest składane w dniu udzielania świadczenia tj. w sytuacjach przewidzianych w art. 50 ust. 11 i 12  ustawy o świadczeniach - w stanach nagłych lub w przypadku gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia w dniu uzyskania świadczenia;

-  nie ma odrębnego wzoru oświadczenia dla świadczeniobiorców przebywających w szpitalu. Obowiązujące wzory (wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składany przez  świadczeniobiorcę oraz wzór oświadczenia składany przez  przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego)  wypełniane są niezależnie od rodzaju świadczeń, jakie mają zostać  udzielone (wzory można znaleźć zarówno na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=031352,   jak i Narodowego Funduszu Zdrowia: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=2&artnr=5127.

Jak sprawdzić w eWUŚ swój status? Czy może to zrobić każdy przez internet? Jeśli nie to czemu...

Pacjent nie ma obecnie możliwości sprawdzania swojego prawa do świadczeń, ponieważ dostęp do informacji zawartych w bazie NFZ wymaga odpowiednich uprawnień. Dostęp do systemu eWUŚ mają jedynie świadczeniodawcy, którzy otrzymali odpowiednie upoważnienia od Funduszu. Jedyną możliwością jest potwierdzenie swoich uprawnień u świadczeniodawcy, który takie upoważnienia posiada.

Czy dorosłe, studiujące dzieci są automatycznie ubezpieczone, czy trzeba dostarczyć zaświadczen...

Żeby studiujące dorosłe dziecko miało prawo do świadczeń musi zostać wcześniej zgłoszone. Przy zgłaszaniu nie jest wymagane żadane zaświadczenie. Student do 26 roku życia może zostać zgłoszony przez rodzica jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Jeżeli ukończył już 26 lat i nie jest obięty ubezpieczeniem z innego tytułu, może zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.

Jeśli dobrze zrozumiałem to nie muszę mieć druku RUMA do potwierdzenia? Jeśli tak to co Państw...

Nie wprowadzono obowiązku dla świadczeniodawców umożliwienia pacjentowi sprawdzenia prawa poprzez wygenerowanie elektronicznego dokumentu. Ten sposób potwierdzania jest korzystny dla świadczeniodawców, stąd ok. 97 % świadczeniodawców zdecydowało się na ten sposób potwierdzania. Jeżeli jednak świadczeniodawca nie oferuje takiego sposobu,a nie ma Pan przy sobie dokumentu papierowego potwierdzającego prawo do świadczeń,  może Pan potwierdzić prawo  składając oświadczenie.
Należy także podkreślić, że koszty dla śwaidczeniodawcy powstają tylko w przypadku gdy dotychczas nie był "zinformatyzowany" i nie był podłączony do internetu. Sama czynność weryfikacji ( otrzymania wygnerowanego dokumentu) jest bezpłatna.

Czy jako osoba fizyczna mogę otrzymać dostęp do eWUŚ? Natrafiłem na stronę https://ewus.nfz.go...

W systemie eWUś Pacjent nie może samodzielnie sprawdzić swojego ubezpieczenia. W chwili obecnej sprawdzanie prawa do świadczeń jest możliwe jedynie przez uprawnionych do tego świadczeniodawców.

Córka urodziła się w 1983 r nie pracuje jest zarejestrowana na bezrobociu, dodatkowo zaocznie rob...

Kontynuowanie nauki uprawnia do korzystania ze świadczeń jako członek rodziny ubezpieczonego wyłącznie do ukończenia 26 roku życia. Stąd w przypadku Pani córki tytuł ubezpieczenia wynika z posiadanego statusu bezrobotnego.

Czy w przypadku dziecka do 3 miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL rodzić b...

Zgodnie z art. 50 ust. 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  - w przypadku dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie poprzez generowanie elektronicznego dokumentu  następuje na podstawie numeru PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to podstawowy i zalecany sposób srpawdzenia prawa.
W przypadku złożenia oświadczenia istotne jest ustalenie tożsamości osoby je składającej w imieniu dziecka ( nie musi to być rodzic, może być opiekun faktyczny). Dzieciom do 18 roku życia, o ile mają obytwatelstwo polskie, przysługuje prawo do świadczeń, niezależnie czy są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.
W przypadku porodu  świadczenie udzielane jest matce  i istotne jest posiadanie przez nią prawa, a zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 lit b, wszystkim kobietom posiadającym obywatelstwo polskie i zamieszkującym na terytorium RP, przysługuje prawo do świadczen, w okresie ciąży, porodu i połogu. Stąd w przypadku braku potwierdzenia (elektronicznego lub dokumentem papierowym), wystarczy podpisanie oświadczenie ze wskazaniem jako podstawy art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b.

Jaki jest sens pisania oświadczeń codziennie, gdy leżę w szpitalu?

W przypadku hospitalizacji nie ma potrzeby składania codziennie oświadczenia o prawie do świadczeń. Może być ono składane jednorazowo, do czasu ewentualnych zmian uprawnień pacjenta.

Ostatnio korzystałam z usług medycznych, dlatego też uzyskałam inf. o tym, że w w sys. elektro...

Wyjaśnienie Pani sytuacji wymaga szczegółowszych danych. Jeżeli nie przekroczyła Pani wieku 26 lat ( i nadal się uczy) może  Pani korzystać z prawa do świadczeń jako członek rodziny (wymaga zgłoszenia przez "głównego" ubezpieczonego ( w tym przypadku Pani Mamę). Należy pamiętać, iż jeżeli w ostatnim okresie uzyskała Pani jakikolwiek tytuł własny (np. nabycie i utrata statusu bezrobotnego), to należy dokonać ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, żeby korzystać jako członek rodziny.
Jeżeli posiada Pani status bezrobotnego (co dokładnie oznacza  "zarejestrowanie w UP"?) ten tytuł jest "silniejszy" od statusu członka rodziny i na tej podstawie jest Pani objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Obowiązek w takim przypadku powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego. Zgłoszenia powienien dokonać powiatowy urząd pracy,  i w pierwszej kolejności powinna Pani sprawdzić, czy dokonał on zgłoszenia. Istotne oczywiście jest czy nie utraciła Pani statusu bezrobotnego i nie została wyrejestrowana z ubezpieczenia.

Czy uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego jest możliwe z mocy prawa w przypadku osób w podeszłym ...

Kryterium wieku  ma wpływ na prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jedynie w przypadku dzieci (maja prawo do 18 roku życia lub 26 jeżeli kontynuują naukę). W przypadku osób  starszych kryterium wieku nie ma znaczenia.  W przypadku gdy osoba nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia może ubezpieczyć się dobrowolnie.

Czy niezarejestrowany pacjent zamiast do lekarza będzie musiał spędzić cały dzień, żeby się ...

Ustalenie konkretnego tytułu do objęcia powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym zależy od sytuacji konkretnej osoby. Osoby nie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą np. być ubezpieczone jako członkowie rodziny, albo bezrobotni, zostać ubezpieczeni z tytułu bycia wolontariszem, albo dobrowolnie się ubezpieczyć w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Bezdomni mogą uzyskać dostęp do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. jeżeli są objęci opieką społeczną, albo na podstawie decyzji wójta lub burmistrza, albo w przypadku konkretnych chorób np. zakaźnych, leczenia uzależnień, chorób psychicznych.

Od 7 lat jestem zamężna, a w systemie widnieje moje panieńskie nazwisko. Jak mam to zmienić, z k...

W takim przypadku należy wyjaśnić kwestię prawidłowości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego płatnika składek, a jeżeli sytuacja dotyczy członka rodziny osoby ubezpieczonnej, u płatnika składek głównego ubezpieczonego (najczęściej u pracodawcy - dla osób zatrudnionych).

Co zrobić w sytuacji, kiedy eWUŚ nie działa? Jak się zarejestrować?

W takiej sytuacji można potwierdzić swoje prawo do świadczeń jednym z dokumentów poświadczajacych takie uprawnienia (np. legitymacja emeryta, zaświadczenie z zakłądu pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia), a w przypadku  braku takiego dokumentu - gdy pacjent wie, że prawo do świadczeń posiada - należy złożyć stosowne oświadczenie.

Ile razy pacjent może złożyć oświadczenie o ubezpieczeniu ? Dotyczy to np. przyjęć stomatolog...

Aktualnie nie ma ograniczeń dotyczących liczby oświadczeń. Niepotwierdzenie prawa przez system eWUŚ, sygnalizuje świadczeniobiorcy, iż w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych posiada on błędny status. Pomimo możliwości skorzystania ze świadczeń, w interesie świadczeniobiorcy jest wyjaśnienie niezgodności. Najczęściej zidentyfikowane problemy, które są przyczyną braku potwierdzenia uprawnień w systemie eWUŚ, dotyczą nieprzekazania informacji o zgłoszeniu do ubezpieczenia przez płatnika składek bądź niezgłoszeniu członków rodziny do ubezpieczenia. Te sytuacje powinna  wyjaśnić sama osoba zainteresowana u swojego płatnika składek.
Jeżeli okazuje się, że wszystkie czynności zostały prawidłowo wykonane, a do NFZ nie dotarły odpowiednie informacje z ZUS, instytucje wyjaśniają tę sytuację między sobą, ale sygnał musi pochodzić od świadczeniobiorcy.

Obecnie skończyłem studia i pracuję na umowę o dzieło. Wcześniej podczas studiów miałem ubez...

Prawo do świadczeń po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy studentów jest zachowane jeszcze przez 4 miesiące, a po tym okresie wygasa. Jako, że od umowy o dzieło nie są odprowadzane składki, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne należy ubezpieczyć się dobrowolnie w macierzystym  oddziale wojewówdzkim NFZ i zacząć samodzielnie je opłacać.

Nigdzie na stronach nie ma informacji, co zrobić, aby dopisać się do systemu (aktualnie widnieję...

Sytuacje, kiedy osoby ubezpieczonej brak w systemie, mogą się czasem zdażyć. W takim przypadku należy jak najszybciej wyjaśnić kwestię prawidłowości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego płatnika składek. Czyli np. u pracodawcy dla osób zatrudnionych, w ZUS albo KRUS, gdy jest się emerytem lub rencistą, a w przypadku zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia, we właściwym oddziale NFZ.

Dlaczego nie mogę sam sprawdzić w systemie ewuś czy jestem ubezpieczony?

Informację taką świadczeniobiorca może otrzymać osobiście w siedzibie dowolnego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub za pośrednictwem poczty. Sukcesywnie wdrażane są także aplikacje umożliwiające świadczeniobiorcy, po uzyskaniu danych dostępowych, bezpośredni dostęp  za pośrednictwem Internetu  do swoich danych o statusie, jak i udzielonych świadczeniach. Obecnie możliwość taką udostępnił Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (pod nazwą Zdrowotny Informator Pacjenta).

Od niecałego miesiąca jestem na urlopie wychowawczym. Pracuję na umowę o prace na czas nieokreś...

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.  Zgodnie z art. 75 ust. 15 osoby te  zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego pracodawca w imiennym raporcie miesięcznym kierowanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jestem studentem 3 roku studiów zaocznych. Zostałem zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców - ...

Taka sytuacja może zdażyć się np. w przypadku, kiedy student w czasie studiów pracował np. na etacie, a po skończeniu pracy nie został ponownie zgłoszony przez rodziców. Być może zgłoszenie zawierało nieprawidłowe dane (np. błąd w numerze PESEL) i dlatego system eWUŚ nie może potwierdzić uprawnień.  W takiej sytuacji należy jednak jak najszybciej zweryfikować u płatnika składek (u pracodawcy rodziców), czy zostało dokonane prawidłowe zgłoszenie i ewentualnie zglosić ponownie.

Jeżeli osoba korzystająca ze świadczeń złożyła oświadczenie o prawie do świadczeń w przeświadczeniu, że takie prawo posiada, nie powinna się obawiać konsekwencji.

Kiedy rodzic jako opiekun składa oświadczenie z zaznaczeniem art.2 ust.1 pkt 3 lit.a ustawy. Co w ...

Art. 2 ust 1 pkt 3 lit a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczy dzieci przed ukończeniem 18. roku życia, które posiadają obywatelstwo polskie, ale nie są objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Dzieci takie posiadają prawo do tych samych świadczeń co dzieci osób ubezpieczonych, z tym, że w ich przypadku koszty leczenia są ponoszone przez budżet państwa.   Składając oświadczenie rodzice powinni zaznaczyć odpowiednio w oświadczeniu, że ich dziecko jest nieubezpieczone. W tym wypadku świadczeniodawca rozlicza świadczenie z Funduszem, który z kolei rozlicza poniesione koszty z Ministerstwem Zdrowia.

Czy w związku z ewuś muszę jako pacjent logować się gdzieś czy też wypełniać jakieś formul...

Wszystko robi za Panią przychodnia, gdyby system eWUS nie potwierdził Pani prawa do świadczeń może Pani pokazać dokument, którym Pani się dotychczas posługiwała, by skorzystać ze świadczeń lub złożyć oświadczenie.

Proszę o informację co mam zrobić, aby potwierdzić prawo do świadczeń syna i męża, tak aby f...

Bardzo proszę udać się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ  z odpowiednim dokumentem o zgłoszeniu  Pani męża i syna jako członków rodziny w celu wyjaśnienia sprawy.

Jestem na zasiłku chorobowym ZUS. System weryfikuje mnie jako nieubezpieczonego pacjenta. Dzierżon...

Jeżeli Pan: (a) pracuje, ale eWUS wykazuje, że Pan jest nieubezpieczony wówczas proszę się zgłosić do pracodawcy, który powinien sprawdzić, czy zgłosił  Pabna do ZUS. Jeżeli był Pan zgłoszony proszę o udanie się do Odziału Wojewódzkiego NFZ wraz z dokumentem potwierdzającym Pana uprawnienia i wyjasnić sprawę. (b) Ponadto  zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, pomimo wygaśnięcia umowy o pracę, przysługuje Panu i  członkom Pana rodziny prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym. Udając się do lekarza proszę wziąć dokument, że korzysta Pan z zasiłku chorobowego.

Jak sprawdzić swoje ubezpieczenie?

Informację taką świadczeniobiorca może otrzymać osobiście w siedzibie dowolnego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub za pośrednictwem poczty. Sukcesywnie wdrażane są także aplikacje umożliwiające świadczeniobiorcy, po uzyskaniu danych dostępowych, bezpośredni dostęp  za pośrednictwem Internetu  do swoich danych o statusie, jak i udzielonych świadczeniach. Obecnie możliwość taką udostępnił Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (pod nazwą Zdrowotny Informator Pacjenta).

Czy ewuś działa poprawnie w przypadku ubezpieczeń zagranicznych? Dowiadywaliśmy się, że jeste...

System eWUS nie potwierdza uprawnień w przypadku osób ubezpieczonych zagranicą. Wówczas osoba taka powinna pokazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo inny dokument, tak jak to robiła dotychczas.

Moj syn jest pełnoletni i studiuje. Był ostatnio w szpitalu i wykazało ze nie jest ubezpieczony. ...

Proszę przedstawić ten dokument ZUS w Oddziale wojewódzkim NFZ z prośbą o wyjaśnienie przyczyn, dlaczego system eWUS nie potwierdza jego prawa do świadczeń. Jeżeli np.. Pana syn podjął czasową pracę (uzyskująć własny tytuł do ubezpieczenia, wówczas został wyrejestrowany jako członek rodziny i wtedy istnieje konieczność ponownego poinformowania Pana pracodawcy, że zgłasza Pan syna do ubezpieczenia jako członka rodziny.

Jestem 18 letnią kobietą , która wkroczyła w pełnoletność 25.12.2012- jestem ubezpieczona co ...

Proszę sprawdzić, czy pracodawca Mamy zgłosił Panią do ubezpieczenia,. Jeżeli tak proszę pójść do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ i wyjaśnić sprawę.

Czy jeżeli posiadamy ważną książeczkę ubezpieczeniową oraz ważne i aktualne ubezpieczenie Pa...

Poza systemem eWUS nadal potwierdzenie prawa do świadczeń może być wykazane na podstawie stosowanych dotychczas dokumentów. Jeżeli jakiś dokument został zakwestionowany zawsze może może Pani złożyć oświadczenie. W tej sytuacji świadczeniodawca powinien Panią poinformować o możliwości złożenia takiego oświadczenia i miał obowiązek udzielenia świadczenia na podstawie takiego oświadczenia. Ponadto skontaktujemy się z podanym świadczeniodawcą, by wyjasnić mu obwiązujące obecnie przepisy (bez podania Państwa nazwiska).

Jestem osobą uczącą i ubezpieczaną przy Tacie, jednakże zostałam zaskoczona, ponieważ przy re...

Bardzo proszę o sprawdzenie w miejscu pracy Pani Ojca, że została Pani zgłoszona do ZUS jako członek rodziny. Jeżeli zostało to zrobione, wówczas proszę pójść do oddziału NFZ z potwierdzeniem zgłoszenia i wyjaśnić, dlaczego mimo to jest Pani wykazywana w systemie eWUS jako osoba nieubezpieczona. Przyczyną tego może być prosty błąd, albo  np. fakt że podjęła Pani jakąś pracę na umowę zlecenia i po jej zakończeniu nie została Pani zgłoszona ponownie jako członek rodziny. Jeżeli miałoby to miejsce wówczas Pani Ojciec powinien poinformować swojego pracodawcę o konieczności ponownego zgłoszenia Pani do ubezpieczenia zdrowotnego.

W dniu wczorajszym okazało się, iż moje dane nie widnieją w Państwa systemie (brak uprawnień) ...

Jeżeli jest Pan ubezpieczony  wówczas do ubezpieczenia zdrowotnego powinien Pana zgłosić podmiot, który płaci za Pana składki na ubezpieczenie zdrowotne. Bardzo proszę sprawdzić, czy został Pan zgłoszony do ZUS jako osoba ubezpieczona, jeżeli tak proszę z odpowiednim dokumentem zgłosić się do oddziału wojewódzkiego lub jego delegatury z odpowiednim dokumentem w celu uwzględnienia Pana w systemie eWUS. Jeżeli korzysta Pan z ubezpieczenia jako członek rodziny, wówczas osoba, która zgłosiła Pana do ubezpieczenia powinna sprawdzić u swojego pracodawcy czy przekazał informację o Panu do ZUS. Jeżeli tak proszę z odpowiednimi dokumentami zgłosić się do oddziału NFZ w celu wyjasnienia sprawy.

Pracownica zgłoszona jest do ZUS (od 01/09/2012) ZUA została wysłana i poprawnie zweryfikowana pr...

Dane tej osoby powinny być przekazane przez ZUS do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ. W tym przypadku najlepiej przekazać dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia, do oddziału wojewódzkiego NFZ  i poprosić o dokonanie odpowiednich sprostowań. Dobrze byłoby też wcześniej skontaktować się z infolinią NFZ działającą w danym oddziale.

Czy wystarczy 1 oświadczenie pacjenta dla całego cyklu zabiegów w przypadku fizjoterapii ambulato...

Na cykl zabiegów realizowany na podstawie jednego skierowania wystarczy jedno oświadczenie złożone przez pacjenta. Tak jak w przypadku każdego świadczenia, które realizowane jest dłużej niż jeden dzień, złożone oświadczenie obowiązuje do momentu przekazania przez pacjenta informacji o zmianie podstawy uprawnienia. 

Szczegółowe informacje na stronie NFZ.

Jestem studentką i jestem ubezpieczona na mamę. Jednak w systemie widnieje jako nieubezpieczona. C...

Bardzo proszę o sprawdzenie w miejscu pracy Pani Mamy, że została Pani zgłoszona do ZUS jako członek rodziny. Jeżeli zostało to zrobione, wówczas proszę pójść do oddziału NFZ z potwierdzeniem zgłoszenia i wyjaśnić, dlaczego mimo to jest Pani wykazywana w systemie eWUS jako osoba nieubezpieczona. Przyczyną tego może być prosty błąd, albo  np. fakt że podjęła Pani jakąś pracę na umowę zlecenia i po jej zakończeniu nie została Pani zgłoszona ponownie jako członek rodziny. Jeżeli miałoby to miejsce zakład pracy Pani Mamy powinien jeszcze raz zgłosić Panią do ubezpieczenia.

Zgłosiliśmy nasze bliźniaczki poprzez pracodawcę (urodzone 05.10.2012) do ZUS-u, niestety eWUS n...

Bardzo proszę wziąć odpowiednie poświadczenia z ZUS i skontaktować się z właściwym oddziałem NFZ z prośbą o wprowadzenie odpowiednich danych do systemu eWUS.

Chciałbym zapisać się do nowej przychodni (przeprowadziłem się). Recepcjonistka poinformowała ...

Przychodnia nie ma obowiązku korzystać z systemu eWUS, choć zdecydowana większość świadczeniodawców już dziś korzysta z tego systemu. jeżeli nie wziął Pan dowodu potwierdzającego prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, wówczas zawsze może Pan złożyć oświadczenia.   Od Pana zależy czy chce Pan korzystać ze świadczeń tej przychodni (np..ze względu na krótkie terminy oczekiwania na poradę ) , czy też Pan woli wybrać innego świadczeniodawcę.

Jestem na zasiłku chorobowym po ustaniu zatrudnienia. System EWUŚ wykazuje, że nie jestem ubezpie...

Zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, pomimo wygaśnięcia umowy o pracę, przysługuje Panu i  członkom Pana rodziny prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym. Udając się do lekarza proszę wziąć dokument, że korzysta Pan z zasiłku chorobowego.

Chciałabym zmienić w EWUŚ nazwisko ,a ponieważ infolinia nie odpowiada nie wiem co dalej. Prosz...

W tej sprawie proszę skontaktować się z podmiotem , który zgłosił  Panią do ubezpieczenia i odprowadza  składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne i zgłosić do niego informację o zmianie nazwiska. Podmiot ten, przekaże informacje na temat zmiany nazwiska do ZUS, a ZUS do NFZ (w tym do systemu eWUS).

Czy istnieje możliwość sprawdzenia samemu, w Internecie, czy jest się uprawnionym do ubezpieczen...

W przypadku Wielkopolski istnieje taka możliwość. Proszę zgłosić się do Wielkopolskiego Oddziału NFZ w celu dowiedzenia się, co należy zrobić, by móc korzystać z tej możliwości.

Jak sprawdzić, że jestem ubezpieczony ?

W Wielkopolsce można uzyskać tego rodzaju dane albo zgłaszając się do oddziału NFZ, albo drogą internetową. W celu uzyskania możliwości sprawdzania swoich uprawnień przez internet trzeba zgłosić się do oddziału wojewódzkiego i załatwić formalności.

Jak sprawdzić czy jestem ubezpieczona jest jakiś link?

Na razie można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty  w oddziale wojewódzkim NFZ albo w trakcie pierwszej wizyty u świadczeniodawcy w trakcie rejestracji. W niedalikiej przyszłości będzie można to robić za pośrednictwem Internetu.

Mam prośbę o pomoc w ustaleniu braku potwierdzenia w Waszym systemie weryfikacji eWUŚ mojej żony...

Możliwe że jest to wynik błędu albo np. Pana żona podjęła w międzyczasie na krótko pracę. W  takiej sytuacji została wyrejestrowana jako członek rodziny, w związku z tym konieczne byłoby ponowne zgłoszenie jej do ubezpieczenia jako członka rodziny. Bardzo proszę wziąć odpowiednie poświadczenia z ZUS i skontaktować się z właściwym oddziałem NFZ w celu wyjaśnienia sprawy.

Pomimo zgłoszenia moje dzieci nie widnieją w systemie eWUŚ. Pracodawca przekazał mi potwierdzeni...

Jeżeli informacje w formularzu zgłoszenia są prawidłowe, należy skontaktować się z właściwym oddziałem ZUS w celu wyjaśnienia, czy dane zostały przekazane do NFZ. Być może ZUS nie przekazał ich do Funduszu i w efekcie zgłoszone osoby nie figurują w systemie eWUŚ. W takim przypadku można ponownie zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia. ZUS w ciągu 7 dni przekaże dane do NFZ, a informacje o ubezpieczeniu zostaną zaktualizowane.

Jaki numer oddziału NFZ napisać na RP dla siebie, jeżeli moja składka na ubezpieczenie jest w ku...

Należy podać numer oddziału wojewódzkiego, do którego Pan należy (czyli w tym przypadku warmińsko-mazurskiego).

Mam problem z zgłoszonym do ubezpieczenia członkiem rodziny. Ponad cztery lata temu zgłosiłam do...

Proszę wyjaśnić sprawę u Pani pracodawcy, a jeśli zgłosił on męża do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako członka rodziny, wówczas pracodawca powinien wyjaśnić sprawę w odpowiednim oddziale ZUS. Możliwe, że po zgłoszeniu Pani męża jako członka rodziny podejmował on np. krótkotrwałą pracę. Jeżeli miało to miejsce,  wówczas uzyskał on własny tytuł do ubezpieczenia i wtedy wygasł jego tytuł do ubezpieczenia z tytułu bycia  członkiem rodziny . Po zakończeniu pracy Pani mąż powinien być ponownie zgłoszony przez Panią do ubezpieczenia (jako członek rodziny). 

W sobotę byliśmy z mężem na pomocy nocnej i okazało się, że na podstawie EWUŚ zostanie przyj...

Z przedstawionych przez  Panią informacji wynika, że postępowanie świadczeniodawcy nie było prawidłowe. Jeżeli lekarz potwierdził w systemie eWUŚ prawo Pani męża  do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków NFZ  powinien też wystawić odpowiednią receptę.

Z powodu dłuższego czasu przebywania na zwolnieniu chorobowym pracodawca po wygaśnięciu umowy te...

Zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.):  osoba ubezpieczona, pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia, ma wraz z członkami rodziny prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, którego nie zalicza się do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że w trakcie trwania zwolnienia nadal posiada Pan prawo do korzysta ze  świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ.

Czy system eWUŚ udziela informacji tylko o prawie do świadczeń, czy także innych, np. o miejscu...

System eWUŚ nie informuje o miejscu pracy osoby, której prawo do świadczeń jest sprawdzane. Oprócz numeru PESEL, zwrotnie przekazywane są jedynie imię i nazwisko oraz kod potwierdzający dokonanie weryfikacji.

W 2012 w październiku mąż zgłosił mnie do ubezpieczenia, jako członka rodziny(żonę).Od 10 01...

Nie potwierdzenie przez system eWUŚ Pani prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ, nie oznacza, że nie ma Pani prawa do tych świadczeń. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, Nr. 164, poz. 1027 z późna. zm.) w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez system eWUŚ może Pani przedstawić inny, dotychczas stosowany przez Panią dokument potwierdzający prawo do świadczeń, a jeżeli takiego dokumentu Pani nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym Pani prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. W celu skorygowania danych w systemie eWUŚ uprzejmie proszę o  skontaktowanie się z odpowiednim wojewódzkim oddziałem Funduszu lub jego delegaturą  i przedstawienie dokumentów ZUS, o których Pani pisze.
Odnośnie oświadczenia, uprzejmie informuję, iż oświadczenie składane jest w dniu, w którym ubiegamy się o otrzymanie świadczenia, i  z taką datą powinno być podpisane.

Urodziło mi się dziecko, chciałem je zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego ale do tego potrzebny...

Zgodnie z art. 50 ust. 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.. 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.): "W przypadku dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie prawa do świadczeń dziecka   następuje na podstawie numeru PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego". Dopiero po uzyskaniu przez dziecko numeru PESEL należy zgłosić dziecko do ubezpieczenia zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy: " Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, (...). Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego."

Chciałbym się dowiedzieć czy w ogóle jestem zgłoszony do ubezpieczenia??

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.. 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej temu obowiązkowi (...) oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie. Jeżeli jest Pan ubezpieczony proszę się zgłosić do podmiotu, który płaci za Pana składki (np. swojego pracodawcy) i spytać o potwierdzenie, że jest Pan ubezpieczony. Może Pan też zgłosić się osobiście lub pisemnie do Narodowego Funduszu Zdrowia z pytaniem czy ma Pan prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Może Pan też w trakcie najbliższej wizyty u lekarza sprawdzić to w rejestracji. Nawet jeżeli system eWUŚ nie potwierdza Pana prawa nie oznacza to, że nie jest Pan ubezpieczony. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy zawsze może Pan potwierdzić swoje prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ  na podstawie dokumentów, którymi Pan się posługiwał, przed wprowadzeniem systemu eWUŚ.

Dziecko ukończyło 18 lat 26 stycznia, 25 stycznia system wykazywał "ubezpieczony", 28 stycznia " ...

To zależy od sytuacji prawnej. Jeżeli nie dokonała Pani zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego, to prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa przysługiwało mu wyłącznie do ukończenia 18 roku życia.  Przede wszystkim powinna Pani sprawdzić, czy dziecko było zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Dalsze postępowanie zależy od tego czy dziecko kontynuuje naukę. Jeżeli dziecko nadal się uczy należy zgłosić dziecko, gdyż jeżeli się uczy może korzystać ze świadczeń jako członek rodziny do ukończenia 26 roku życia.  Jeżeli dziecko nie uczy się, wówczas dziecko np. może zgłosić się  do urzędu pracy, żeby zostać zarejestrowane jako  osoba bezrobotna. Istnieje też możliwość dobrowolnego ubezpieczenia w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, przy czym wówczas minimalna składka jaką trzeba zapłacić jest stosunkowo wysoka. Zalecane jest wyjaśnienie statusu Pani dziecka w Oddziale Wojewódzkim lub jego delegaturze i poradzić się jak postąpić w istniejącej sytuacji.

Z mężem pracujemy zagranicą mąż na działalności ja na umowę o pracę ,córka pozostała w Po...

Jedno z rodziców powinno zgłosić córkę do ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech jako członka rodziny mieszkającego w Polsce. Niemiecka kasa chorych, w której ubezpieczony jest ojciec (lub w której ubezpieczona jest matka) powinna wystawić na rzecz córki formularz S1 (lub E109), uprawniający córkę do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce na koszt tejże niemieckiej kasy chorych. Z otrzymanym formularzem (S1/E109) należy zgłosić się do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego dla miejsca zamieszkania córki w Polsce (może zrobić to babcia, jeśli córka jest niepełnoletnia). Na podstawie tego formularza NFZ wyda córce Poświadczenie (dokument polski), które należy każdorazowo okazać polskiemu świadczeniodawcy w momencie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Posiadacz Poświadczenia może zostać zweryfikowany w systemie eWUŚ (taką możliwość dopuszcza znowelizowana ustawa) okazując dokument tożsamości (dla dziecka poniżej 18 r.ż. może to być legitymacja szkolna) i podając Nr PESEL. Na podstawie Poświadczenia, córka może korzystać w Polsce z pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. może być zapisana na listę lekarza POZ.

W 1999r. zgłosiłam pracownika do ubezpieczenia społecznego a jego żonę i córkę ,która ma obe...

Fakt, że system eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń (czerwony ekran) nie oznacza, że osoba jest nieubezpieczona. Wyjaśnienie tej sprawy należy do Pani obowiązków jako pracodawcy, gdyż Pani powinna posiadać dokumenty, które przekazała do ZUS.  Po okazaniu tych dokumentów  Zakład  Ubezpieczeń Społecznych dokona odpowiednich korekt i przekaże je do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Mam zarejestrowany formularz e 106 z Norwegii i wydane przez NFZ poświadczenie a u lekarza w ewusiu...

Zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby posiadającej Poświadczenie (wydane  w ślad za formularzem E106NO) może zostać potwierdzone w systemie eWUŚ, po okazaniu dokumentu tożsamości i podaniu numeru PESEL. Jeśli posiadacz Poświadczenia nie został pozytywnie zweryfikowany w systemie eWUŚ (wyświetla się na czerwono), powinien okazać Poświadczenie. W opisanej przez Panią sytuacji proszę się zgłosić do właściwego oddziału NFZ lub jego delegatury i poprosić o skorygowanie danych (na podstawie posiadanych przez Panią dokumentów), aby można było elektronicznie potwierdzać Pani prawo do świadczeń.

Zapłaciłem za wizytę u lekarza ponieważ nie chciał mnie przyjąć, system wykazywał że jestem...

Zgodnie z art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.. 2008, Nr 164, poz 1027 z późn. zm.) może Pan potwierdzić swoje prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ  albo na podstawie systemu eWUŚ, albo na podstawie dokumentu, który dotychczas Pan wykorzystywał do potwierdzenia swoich praw, albo składając odpowiednie oświadczenie. Niestety Ministerstwu nie są znane szczegółowe okoliczności związane z udzieleniem Panu odpłatnej porady lekarskiej. Na przykład nie wiadomo, dlaczego nie zdecydował się  Pan złożyć oświadczenia. W tej sytuacji bardzo trudno jest stwierdzić, czy, a jeżeli tak, kto powinien zwrócić Panu poniesione koszty.  Ponadto bardzo proszę o poproszenie pracodawcy, by skontaktował się  z oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu  skorygowania Pana danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych Narodowego Funduszu Zdrowia, by system eWUŚ zaczął potwierdzać Pana prawo do świadczeń.

Co mam zrobić jeśli w systemie moje nazwisko widnieje bez polskich znaków.

Jeżeli Pana imię i nazwisko tylko u jednego świadczeniodawcy wyświetlają się bez polskich znaków, wówczas błąd wynika z braków oprogramowania, którym posługuje się dany świadczeniodawca. W innym przypadku należy zwrócić się do odpowiedniego oddziału NFZ w celu wprowadzenia odpowiednich korekt w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, a tym samym w systemie eWUŚ.

Chciałbym potwierdzić zgodność mojego nazwiska w systemie eWUŚ. Pytam dlatego, że bardzo częs...

Bardzo proszę zgłosić się do podmiotu, który płaci za Pana składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne , by zgłosił do ZUS odpowiednią korektę Pana nazwiska oraz nazwisk członków rodziny. ZUS przekaże odpowiednie informacje do Narodowego Funduszu Zdrowia, który sprostuje błąd.

Czy wystarczy 1 oświadczenie pacjenta dla całego cyklu zabiegów w przypadku fizjoterapii ambulato...

Oświadczenie jest ważne u danego świadczeniodawcy na wszystkie świadczenia rozpoczęte lub trwające w dniu składania oświadczenia.

Miałem problem podczas pierwszej wizyty w przychodni przy zakładaniu mi nowej karty. Okazało się...

Z podanych informacji wynika, że świadczeniodawca zachował się nieprawidłowo. Zgodnie z art. 50 ust. 1 i 3 i 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.. 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), świadczeniobiorca (czyli Pan) powinien przedstawić dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, albo legitymację szkolną w przypadku uczniów, którzy nie ukończyli  18 roku życia. Następnie na podstawie numeru PESEL świadczeniodawca sprawdza, czy system eWUŚ elektronicznie potwierdza prawo świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych. Jeżeli system eWUŚ nie potwierdzi tego prawa (ekran czerwony) świadczeniobiorca może potwierdzić prawo do świadczeń na podstawie dotychczas używanych dokumentów (np. RMUA), albo składając odpowiednie oświadczenie.  
Ponadto uprzejmie informuję, iż w polskim systemie ubezpieczeń nie ma numeru ubezpieczenia.

Chciałbym zapytać dlaczego widnieję jako nieubezpieczony, pomimo, że opłacam składki (działal...

Fakt, że system eWUŚ wykazuje Pana jako osobę nieubezpieczoną nie oznacza, że jest Pan nieubezpieczony.  Bardzo proszę  sprawdzić w  ZUS, dlaczego nie jest Pan wykazywany przez system eWUS i poprosić o wprowadzenie odpowiednich korekt.  Dodatkowo pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 67 ust.  1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.. 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej temu obowiązkowi oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ.

Dzisiaj, kiedy rejestrowałem żonę (nie pracuje i jest ubezpieczona w moim zakładzie pracy) otrzy...

Bardzo proszę , by zgłosił Pan swojemu pracodawcy ten problem. Pracodawca posiada wszystkie potrzebne dokumenty, które będą potrzebne przy zgłaszaniu do ZUS konieczności wprowadzenia odpowiednich informacji dotyczących praw Pana żony do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ. 

Mam pytanie dotyczące mojego 23 letniego syna , który jest na trzecim roku studiów dziennych i je...

Zgodnie z art. 67 ust.  3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.. 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, Pani mąż, będąc osobą podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, czyli swego syna. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z art. 193, pkt. 1a  ustawy jeżeli Pani mąż nie zgłosi syna do ubezpieczenia w terminie 7 dni, wówczas - podlega karze grzywny.                                                                                                                                                                                                                           Ponadto istnieje możliwość, żeby Pani pracując w  Niemczech zgłosiła syna jako członka rodziny mieszkającego w Polsce. Niemiecka kasa chorych, w której jest Pani ubezpieczona  powinna wystawić na rzecz syna formularz S1 (lub E109), uprawniający go do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce na koszt tejże niemieckiej kasy chorych. Z otrzymanym formularzem (S1/E109) należy zgłosić się do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego dla miejsca zamieszkania syna w Polsce. Na podstawie tego formularza NFZ wyda synowi Poświadczenie (dokument polski), który należy każdorazowo okazać polskiemu świadczeniodawcy w momencie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Mieszkam we Wrocławiu, jadę do poradni w Warszawie. Czy EWUŚ wykaże moje prawa do świadczeń?

System eWUŚ obejmuje cały kraj. Jeżeli we Wrocławiu stwierdzono, że system eWUŚ potwierdza Pani prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ, to także w Warszawie system ten także potwierdzi Pani prawo. W uzupełnieniu uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.. 2008, Nr 164, poz 1027 z późn. zm.) może Pan potwierdzić swoje prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ  albo na podstawie systemu eWUŚ, albo na podstawie dokumentu, który dotychczas Pan wykorzystywał do potwierdzenia swoich praw, albo składając odpowiednie oświadczenie.

Straciłam pracę i mąż zgłosił mnie do ubezpieczenia przez pracodawcę. Nie mam żadnego potwie...

Niestety Ministerstwo Zdrowia nie posiada takich możliwości. W celu uzyskania takich informacji powinna się Pani udać do właściwego wojewódzkiego oddziału NFZ lub jego delegatury i po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz nr PESEL uzyska Pani taką informację. Może Pani też wysłać w tej sprawie  odpowiednie pismo do Oddziału Wojewódzkiego NFZ z prośbą o informację. Może Pani też przy najbliższej wizycie u świadczeniodawcy sprawdzić tę informację w rejestracji. Dodatkowo uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) może Pani potwierdzać Pani prawo do świadczeń także za pomocą dokumentów wykorzystywanych do tego celu przed wejściem w życie systemu eWUŚ (np. RMUA) albo złożyć odpowiednie oświadczenie w tej sprawie. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b, jeżeli jest Pani obywatelka polską i zamieszkuje na obszarze kraju, wówczas, nawet jeżeli byłaby  Pani nieubezpieczona,  koszty udzielanych Pani świadczeń opieki zdrowotnej w okresie ciąży, porodu lub połogu są finansowane ze środków publicznych (budżetu państwa).

W dniu dzisiejszym tj. 06.02.2012r byłem u lekarza 1 kontaktu w przychodni. Niestety receptę otrzy...

Z podanych informacji wynika, że świadczeniodawca zachował się nieprawidłowo. Zgodnie z art. 50 ust. 1 i 3 i 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.. 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), świadczeniobiorca (czyli Pan) powinien przedstawić dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, albo legitymację szkolną w przypadku uczniów, którzy nie ukończyli  18 roku życia. Następnie na podstawie numeru PESEL świadczeniodawca sprawdza, czy system eWUŚ elektronicznie potwierdza prawo świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych. Jeżeli system eWUŚ nie potwierdzi tego prawa (ekran czerwony) świadczeniobiorca może potwierdzić prawo do świadczeń na podstawie dotychczas używanych dokumentów (np. RMUA), albo składając odpowiednie oświadczenie.

Jeżeli w systemie eWUŚ widnieję jako osoba nieuprawniona do świadczeń, a w rzeczywistości te u...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie musi Pan przedstawiać żadnych dodatkowych dowodów świadczeniodawcy, który na podstawie oświadczenia udzielił świadczeń. Proponuję jednak zgłosić się do podmiotu opłacającego składkę zdrowotną  na Pana rzecz, by sprawdził w ZUS przyczyny,  dla których system eWUŚ nie potwierdza Pana uprawnień. Podmiot opłacający Pana składki posiada wszystkie niezbędne dokumenty, które są potrzebne do skorygowania informacji w ZUS, który przekaże właściwe dane do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ, a tym samym do systemu eWUŚ.

Czy będzie możliwość wstecznej weryfikacji statusu w systemie ewuś?

W przyszłości taka możliwość będzie istniała, obecnie jednak zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Dokument elektroniczny potwierdzający w systemie eWUŚ prawo do świadczeń opieki zdrowotnej  zawiera imię i nazwisko oraz numer PESEL świadczeniobiorcy, a także informację, według stanu na dzień sporządzenia dokumentu, o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Ograniczenie to wynika z aktualnych możliwości technicznych NFZ.

Co to ma być? Czyto jest normalny kraj? czy to DZIKI KRAJ jak to Powiedział minister? Żona jest o...

Zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.):  osoba ubezpieczona, pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia, ma wraz z członkami rodziny prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, którego nie zalicza się do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że w trakcie trwania zwolnienia nadal posiada Pani prawo do korzysta ze  świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ. Sprawę należy wyjaśnić we właściwym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Mam żonę Ukrainkę i w lipcu 2012 roku mama mojej żony dostała roczna wizę na pobyt w Polsce,b...

Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) ubezpieczonymi mogą być członkowie rodzin osób zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   Przez zamieszkanie na terytorium Polski należy rozumieć  posiadanie co najmniej zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie się.
Jak należy przypuszczać, teściowa  (matka Pana żony Ukrainki) przebywa w Polsce na podstawie krajowej wizy pobytowej (rocznej). Nie można zatem przyjąć, że zamieszkuje na terytorium RP (posiadanie zameldowania nie jest różnoznaczne z zamieszkaniem). Wobec tego nie może być zgłoszona jako członek rodziny osoby ubezpieczonej (zięcia lub córki – Ukrainki). Obywatel państwa trzeciego wjeżdżający na terytorium RP i przebywający na tym terytorium  na podstawie wizy krajowej powinien posiadać - dokument potwierdzający posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.
Jeżeli nie posiada ww. ubezpieczenia, jest zobowiązany finansowania całości kosztów leczenia z własnych środków.

W jaki sposób poprawnie potwierdzić uprawnienie do świadczeń "Noworodka" zaraz po porodzie matki...

Zgodnie z art. 50 ust. 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.. 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.): "W przypadku dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie prawa do świadczeń dziecka   następuje na podstawie numeru PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego". Dopiero po uzyskaniu przez dziecko numeru PESEL należy zgłosić dziecko do ubezpieczenia zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy: " Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, (...). Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego."
Zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia -  oświadczenie działa na przyszłość i jest ważne do czasu jego zmiany/odwołania (w razie zajścia określonych okoliczności), z tym zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), świadczeniobiorca składa je każdorazowo przy ubieganiu się o udzielenie świadczenia tj. każdorazowo przy przyjęciu przez świadczeniodawcę (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradnię specjalistyczną czy szpital). W przypadku świadczeń trwających dłużej niż jeden dzień, oświadczenie powinno być złożone tylko raz;

Posiadam aktualne dokumenty poświadczające prawo do ubezpieczenia rodziny od Pracodawcy i zostało...

Proszę poprosić swojego pracodawcę, któremu zgłosił Pan danego członka rodziny  o wyjaśnienie z ZUS, dlaczego system eWUŚ nie potwierdza prawa tej osoby do świadczeń finansowanych przez NFZ. Pracodawca posiada wszystkie dokumenty, potrzebne do sprostowania pomyłki. ZUS przekaże informacje do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych prowadzonego przez NFZ, a tym samym do systemu eWUŚ. Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie  z art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.. 2008, Nr 164, poz 1027 z późn. zm.) członek rodziny, o którym Pan pisze,  może  potwierdzić swoje prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ  także na podstawie dokumentów, które  były  wykorzystywane przez niego do potwierdzenia jego praw jeszcze przed wprowadzeniem systemu eWUŚ, albo składając odpowiednie oświadczenie.

Kilka dni temu byłam zmuszona skorzystać z pomocy nocnej w szpitalu i po wpisaniu mojego numeru pe...

W przypadku, gdy płatnik składek potwierdzi, że dokonał prawidłowego zgłoszenia, powinna Pani  uzyskać od płatnika dokument potwierdzający dokonanie tego zgłoszenia (np. dla pracownika – druk ZUS ZUA, dla członka rodziny pracownika ZUS ZCZA/ZCNA) i zgłosić się z powyższym dokumentem do właściwego Oddziału NFZ.

W tym miesiącu byłam u 5 lekarzy i u każdego musiałam pisać oświadczenie ponieważ eWUŚ wyśw...

Jestem osobą ubezpieczoną, ale w systemie u lekarzy wyświetla mi się cały czas status, że nie ...

Bardzo proszę o sprawdzenie u pracodawcy ubezpieczającego Pani Mamę, czy została Pani zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli wszystko jest w porządku proszę zgłosić się do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub jego delegatury w celu wyjasnienia sprawy. Proszę pamiętać, że jeżeli będąc członkiem rodziny  podjęła Pani nawet krótkookresową pracę, wówczas uzyskała Pani samodzielny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego i  została Pani  wyrejestrowana z ubezpieczenia jako członek rodziny.  Po zakończeniu pracy   powinna Pani  być ponownie zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny w celu ponownego objęcia  ubezpieczeniem.  

Czy system eWUŚ nie może udostępniać danych o uprawnieniu pacjenta na dzień inny niż bieżący...

Obecnie zgodnie z art. 50 ust. 5. ustawy o świadczeniach  dokument elektroniczny potwierdza prawo do świadczeń  według stanu na dzień sporządzenia dokumentu, o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. W opisanej sytuacji można skorzystać z dokumentów, na podstawie których potwierdzano prawo do świadczeń w okresie poprzedzającym wprowadzenie systemu eWUŚ (tj. przez 1 stycznia 2013 r.). Można więc wykorzystać do tego celu np. RMUA.

NFZNFZNFZ