Wpisz pytanie na temat systemu eWUŚ lub słowo kluczowe, np. dziecko lub oświadczenie

„Co to jest eWUŚ?”

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiającycy natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

„Kto ma dostęp do usługi eWUŚ?”

Z eWUŚ mogą korzystać świadczeniodawcy, którzy mają dostęp do internetu i uzyskali od NFZ upoważnienie do korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców

„Kiedy moje dziecko jest ubezpieczone?”

Warunkiem koniecznym aby dziecko uzyskało prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego jest  jego zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli rodzic lub inna osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia nie dopełni tego obowiązku, dziecko nie ma prawa z tego tytułu. W każdym przypadku dziecko uzyska  jednak świadczenie opieki zdrowotnej, o ile jest obywatelem polskim.

„Czy mam prawo do świadczeń, jeśli pracuję za granicą?”

Jeżeli jesteś zatrudniony za granicą w jednym z krajów UE/EFTA, to na podstawie tzw. przepisów o koordynacji masz prawo tylko do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

„Co mam zrobić kiedy wiem, że jestem ubezpieczony, a eWUŚ nie potwierdza moich uprawnień?”

Możesz potwierdzić swoje prawo do świadczeń za pomocą innych dokumentów lub złożyć stosowne oświadczenie.

NAJCZĘSCIEJ
ZADAWANE PYTANIA

Co to jest eWUŚ?

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiającycy natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Co mam zrobić kiedy wiem, że jestem ubezpieczony, a eWUŚ nie potwierdza moich uprawnień?

Możesz potwierdzić swoje prawo do świadczeń za pomocą innych dokumentów lub złożyć stosowne oświadczenie.

Dlaczego muszę potwierdzić prawo do leczenia mojego dziecka? Przecież dzieci mają prawo do świa...

Konieczna jest weryfikacja uprawnień wszystkich osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej, także dzieci. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ. 
W przypadku, kiedy dziecko do 18 r.ż.jest członkiem rodziny osoby nieubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa. Tylko wtedy jednak, gdy dziecko jest obywatelem polskim.

Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

Członkami rodziny są:

  • rodzice i dziadkowie jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • małżonkowie;
  • dzieci, własne i przysposobione, wnuki, dzieci obce dla których ustanowiono opiekę albo w ramach rodziny zastępczej ­ do ukończenia przez nie 18 lat. Jeżeli kształcą się dalej, do ukończenia 26 lat. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

Członek rodziny uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dopiero po zgłoszeniu go  do ubezpieczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego

Dlaczego pacjent może widnieć w systemie eWUŚ jako nieuprawniony do świadczeń?

Przyczyn może byc wiele. Informacje o osobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez inne instytucje do bazy NFZ albo osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia. Wszystkie wątpliwości należy wyjaśnić u płatnika składek, np. pracodawcy.

NFZNFZNFZ