O EWUŚ

PORADNIK DLA PACJENTA

Poradnik dla pacjenta jest dostępny do ściągnięcia w formacie PDF ze strony NFZ

EWUŚ W REJESTRACJI

Poradnik "eWUŚ w rejestracji" jest dostepny do ściągnięcia w formacie PDF ze strony NFZ

O SYSTEMIE

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawcy od 1 stycznia 2013 r. zostaną wprowadzone dodatkowe sposoby potwierdzania prawa do świadczeń. Korzystanie z systemu eWUŚ jest zalecanym sposobem potwierdzania uprawnień pacjentów do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Korzystanie przez świadczeniodawców z systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów jest możliwe dopiero po zaakceptowaniu regulaminu korzystania z eWUŚ i zobowiązaniu się świadczeniodawcy do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych i zasad poufności i tajemnicy danych. Weryfikacją wniosków i wydawaniem upoważnień zajmują się oddziały wojewódzkie NFZ.

W PRZYPADKU ODMOWY

Zielony ekran w systemie eWUŚ oznacza, że Fundusz potwierdza prawo pacjenta o numerze PESEL przekazanym przez świadczeniodawcę do świadczeń finansowanych przez NFZ. Czerwony ekran w systemie eWUŚ oznacza, że Fundusz nie potwierdza prawa do świadczeń osoby o numerze PESEL wpisanym przez świadczeniodawcę, nie musi to jednak oznaczać, że osoba ta nie ma uprawnień.

Jeżeli w systemie eWUŚ znajdzie się informacja że NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń (czerwony ekran): Należy poinformować o tym fakcie pacjenta. Jeżeli pacjent stwierdzi, że ma prawo do świadczeń, może je potwierdzić poprzez:

-przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
-złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń

po potwierdzeniu jego tożsamości (okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia). Jeśli pacjent pokaże dokument lub złoży oświadczenie, świadczeniodawca otrzyma refundację udzielonego świadczenia w ramach posiadanej umowy.

NFZNFZNFZ